За нас

Generic placeholder image

"Местна инициативна група - Кнежа" е организация с обществена полза, която цели да:

  • подпомага развитието на селските райони,
  • да развива и да утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони, включително чрез подхода ЛИДЕР - "отдолу - нагоре" на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони, 
  • Да повишава конкурентноспособността, опазването на околната среда, повишаването накачеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони

Повече информация за МИГ Кнежа...

Generic placeholder image

Географско положение.

Град Кнежа се намира в северозападната част на България. Отстои на 64 км североизточно от Враца, на 30 км северозападно от град Червен Бряг и на 12 км източно от град Бяла Слатина и на 48 км от ПлевенПовече


Generic placeholder image

Климатични особености.

Районът на гр. Кнежа в климатично отношение се отличава от този на другите селища. Той представлява един малък климатичен остров в Дунавската равнина – остри и студени зими със силни ветрове, ветровита пролет и лято с големи горещини. Ветровете са главно североизточни и северозападни. Повече.


Generic placeholder image

Релеф и почви.

Кнежа се намира в централната част на Дунавската равнина. Общата характеристика на релефа може да се определи като равнинен. По- голяма част от терена има надморска височина от 100 до 200 м., а само в долината на р. Искър се движи от 0 до 100 м.Абсолютната височина над морското равнище за гр. Кнежа е 62 метра. Повече.


Generic placeholder image

Хидрогеоложки условия.

Геолого – метоложките видове почви, които изграждат терена на Кнежа обуславят слабата водообилност на по-голямата част от проучваната територия. Повече.