Релеф и почви

Generic placeholder image

Кнежа се намира в централната част на Дунавската равнина. Общата характеристика на релефа може да се определи като равнинен. По- голяма част от терена има надморска височина от 100 до 200 м., а само в долината на р. Искър се движи от 0 до 100 м.Абсолютната височина над морското равнище за гр. Кнежа е 62 метра. Топографската повърхност на цялата община е слабо наклонена на североизток, като равнинният и слабо хълмист характер на релефа позволява много добре да се развива селско стопанство.

На територията на Кнежа са разпространени следните почвени типове.

  • Карбонатни черноземи – тези почви са наситени с калции и високо съдържание на фосфор.
  • Типични черноземи – те заемат голяма част от района. Добре запасени са с азот и калий, а фосфорът е в по усвоена форма, отколкото в карбонатните черноземи.
  • Излужени черноземи – те са по широко разпространени от карбонатните и типичните.

В последните десет години значително е намаляло използването на минерални торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за естествено възстановяване на почвите. На територията на общината няма химически замърсени почви и района е подходящ за производство на екологично чиста продукция. Няма замърсени земи с устойчиви органични замърсители /РАН, РСВ, пестициди/.