Климатични особености

Generic placeholder image

Районът на гр. Кнежа в климатично отношение се отличава от този на другите селища. Той представлява един малък климатичен остров в Дунавската равнина – остри и студени зими със силни ветрове, ветровита пролет и лято с големи горещини. Ветровете са главно североизточни и северозападни.

За Кнежа е характерна сравнително ниска средногодишна температура /10,5 градуса/ и голяма средногодишна температурна амплитуда /26,2 градуса/. Още по-характерни са крайните стойности на измерените температури. Абсолютната максимална температура /42,7 градуса С/ е измерена на 20.07.1945 г., а абсолютната минимална температура /-35 градуса С/ е измерена на 24.01.1942 г.

През пролетта греенето на слънцето нараства с много бърз темп, което довежда до ускорено затопляне на времето. През лятото слънчевото греене продължава да нараства и през юли-август то достига максимума си. В резултат на това средните месечни температури бързо се повишават.

Валежите достигат първичния си максимум през м. Юни.

През есента слънчевото греене бързо намалява . Валежите проявяват тенденция към увеличаване, като през м. Октомври достигат вторичния си максимум.

Слънчевото греене е най-слабо и най-кратко през зимните месеци/средно около два часа на ден/, като средните месечни температури са отрицателни.

От изложеното дотук проличава, че поради влиянието на локални и други фактори, Кнежа в климатично отношение се очертава като “Климатичен остров” с по-рязко изразен умерено континентален климат с по-рязко настъпване на отделните сезони. Тук са най-ярко изразени температурните инверсии поради котловинния характер на района.