Покана за участие в еднодневни работни срещи за консултиране с местната общност във връзка с разработването на СВОМР 2023-2027г. на СНЦ "МИГ - КНЕЖА"