Покана за участие в еднодневна заключителна информационна конференция (обществено обсъждане) на стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ - КНЕЖА"