В изпълнение на Договор РД-50-8206.07.2021г. като част от проект Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект беше създаден информационен интернет сайт за територията на Сдружение МИГ-Кнежа portalkneja.com

В изпълнение на Договор №РД-50-82/06.07.2021г., като част от проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Приоритетна ос – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие), беше  създаден информационен интернет сайт за територията на Сдружение МИГ-Кнежа portalkneja.com.

Сайтът представя интегрирана информация за всички населени места обхванати от МИГ. Информацията включва следните раздели и направления: всички природни и културни забележителности, представени с текст, снимки и видеоклипове; обектите на материалното и нематериално наследство; история на населените места; дейността на културните и научни институции и читалищата; справочници за местния бизнес, НПО; битови услуги, хотели, ресторанти, атракциони и други туристически обекти; многобройните културни събития, които се организират в общината; любопитни факти, типични продукти и рецепти. Има и специална секция, посветена на подхода ВОМР и дейността на МИГ-Кнежа.

Целта е от една страна представителите на местния граждански и публичен сектор да получат безплатна реклама и да съставят неформална мрежа помежду си, туристите и гостите на територията да бъдат достатъчно информирани за нейните предимства и възможности. В сайта са включени тематични статии и материали свързани с миналото, настоящето и местната идентичност на територията – исторически описания, архиви, интересни рецепти, традиции, обичаи и др. В отделна секция са включени резултатите от извършените проучвания относно факторите съставляващи местната идентичност с цел събраната информация и събраните изводи да бъдат на разположение на всички заинтересовани страни.

За първи път на територията на МИГ – Кнежа се предоставя цялостна систематизирана информация, която да послужи за улесняване на връзките между бизнеса, публичния сектор и НПО. Сайтът е достъпен за много по-широка публика извън територията на МИГ, като по този начин се популяризира местната идентичност. Информацията може да послужи за реализирането на по-общи краеведски и научни изследвания на регионално и национално ниво. Чрез сайта се подобрява достъпността до информационни и комуникационни технологии на местната общност, повишава се информираността на местните хора относно собствената им територия. Целите на проекта са да популяризира подхода ВОМР, елементите на местната идентичност, да запази МИГ като действащ субект и да въведе иновативни практики.

Посетете и разгледайте portalkneja.com

Последни Новини