В изпълнение на Договор РД-50-8206.07.2021г. беше извършено Проучване и анализ на факторите съставляващи местната идентичност

 В изпълнение на Договор №РД-50-82/06.07.2021г., като част от проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Приоритетна ос – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие), беше  извършено „Проучване и анализ на факторите съставляващи местната идентичност“ :

  • Проучване на природните забележителности, които представляват туристически интерес в региона, културните и исторически забележителности – материалното и нематериално наследство, което определя облика на територията; характерни представители на флористичното и фаунистичното биоразнообразие: характерни местни продукти и кулинарни рецепти; характерни традиции, фолклор и обичаи, описание на включените населени места в територията на МИГ-Кнежа.
  • Създаване на база данни за културни, екологични и граждански организации, както и за представителите на местния бизнес; места за настаняване, заведения, туристически атракции и др.

Проучванията установяват кои от тези елементи са най-важни за устойчивото развитие на територията на МИГ-Кнежа – в неговите икономически, екологични и социални аспекти. Те представляват систематизирана информация, която ще послужи като база данни за бъдещи проекти и инициативи не само за МИГ, а и за всички културни и научни институции, читалища, НПО, местен бизнес, публични институции – местни и държавни.

Целите на проекта са да популяризира подхода ВОМР, елементите на местната идентичност, да запази МИГ като действащ субект и да въведе иновативни практики.

Анализите са публикувани на интернет сайта на МИГ-Кнежа – www.knezha-leader.com в секция „Документи“, рубрика „Секторни анализи“.

 

 

Последни Новини