На 26.11.2021 г. от 1100 ч. в конферентната зала на Община Кнежа се проведе информационна конференция във връзка с изпълнение на проект Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект

На 26.11.2021 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на Община Кнежа,  се проведе информационна конференция във връзка с изпълнение на проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“. Темата на събитието бе запознаване на обществеността с изпълнението на дейностите по проекта

Местна инициативна група (МИГ) „Кнежа“ изпълнява проект BG06RDNP001-19.372-0004-C01 „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.372 Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие (ЕЗФРСР).

Проектът включва следните дейности: две проучвания на местната идентичност; създаване на общ за територията информационен сайт; отпечатване на албум с експонати на музея; провеждане на фестивал на местните продукти и занаяти; информационни дейности. Целите на проекта са да популяризира подхода ВОМР, елементите на местната идентичност, да запази МИГ като действащ субект и да въведе иновативни практики.

На 25.09.2021г. в гр. Кнежа се проведе „Фестивал на местните земеделски продукти и занаяти“, като част от дейностите по проекта. В това първо по рода си събитие за територията на община Кнежа се включиха участници  от секторите на науката и образованието, земеделски стопани и преработватели на земеделска продукция, пчелари и представители на местни занаяти и приложни изкуства. За превръщането на фестивала в истински празник допринесоха съставите на НЧ „Народно съзнание“ с. Бреница и НЧ „Борба – 1896“ гр.Кнежа. Екипът на МИГ Кнежа има за цел фестивалът да стане традиционен и да даде възможност за популяризиране на местните продукти и занаяти.

В изпълнение на дейностите по проекта на 01.10.2021 г. в Общинския исторически музей гр. Кнежа бе представен „Албум с етнографски и археологически колекции на Общински исторически музей гр. Кнежа“. С издаването на този албум се постига по-широко популяризиране на историята, археологията и етнографията на района като част от местната идентичност. За първи път колекцията на музея е систематизирана, заснета, описана и представена цялостно в атрактивен и естетически издържан полиграфически продукт. На ръководството на музея бяха предоставени 200 бр. албуми с цел да бъде разпространяван сред местната общност, за научни цели и официални гости. Албумът е достъпен и в електронен вариант за изтегляне и на новият информационен интернет сайт portalkneja.com.

Изготвeните проучвания създадоха систематизирана информация, която послужи като база за осъществяване на останалите дейности по проекта. Беше събрана информация за всички природни и културни забележителности, обектите на материалното и нематериално наследство; история на населените места, дейността на културните и научни институции и читалищата, справочници за местния бизнес, НПО и услуги; многобройните културни събития, които се организират в общината; любопитни факти, типични продукти и рецепти; полезни връзки с публичните институции – местни и държавни. Стимулира се активността на местната общност, което допринесе за идентифициране потенциала и проблемите на територията, което може да залегне като основа за написване на бъдеща стратегия. Определянето на елементите на местната идентичност е много важен фактор за бъдещото развитие на територията чрез прилагането на подхода ВОМР и неговите основни принципи.

Новосъздадената интернет страница - portalkneja.com ще служи за безплатна реклама и справочник за улесняване на връзките между местните участници. представителите на местния граждански и публичен сектор да получат безплатна реклама и да съставят неформална мрежа помежду си, туристите и гостите на територията на бъдат достатъчно информирани за нейните предимства и възможности да прекарат свободното си време. В сайта са включени тематични статии и материали свързани с миналото, настоящето и местната идентичност на територията - исторически описания, архиви, интересни рецепти, традиции и обичаи и други. В отделна секция са включени резултатите от извършените проучвания относно факторите съставляващи местната идентичност с цел събраната информация и събраните изводи са на разположение на всички заинтересовани страни. За полза на потребителите на сайта в друга секция е публикувана цялата актуална нормативна база подпомагаща местната инициативност. Сайтът предоставя удобни интерактивни връзки към други сайтове в интернет като сайта на МИГ Кнежа, сайта на община Кнежа, сайтовете на различните браншови организации и управляващите органи на оперативните програми.

 

Последни Новини