На 01.10.2021г. в Общински исторически музей гр. Кнежа бе представен Албум с етнографски и археологически колекции на Общински исторически музей гр. Кнежа

Събитието се организира от „Местна инициативна група – Кнежа“ в изпълнение на Договор №РД-50-82/06.07.2021г., като част от проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Приоритетна ос – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие).

Целите на проекта са да популяризира подхода ВОМР, елементите на местната идентичност, да запази МИГ като действащ субект и да въведе иновативни практики. С издаването на този албум се постига по-широко популяризиране на историята, археологията и етнографията на района като част от местната идентичност. За първи път колекцията на музея е систематизирана, заснета, описана и представена цялостно в атрактивен и естетически издържан полиграфически продукт.

На ръководството на музея бяха предоставени 200 бр. албуми с цел да бъде разпространяван сред местната общност, за научни цели и официални гости. Албумът ще бъде достъпен в електронен вариант за изтегляне и на новият информационен интернет сайт portalkneja.com.

Подготовката на материалите за албума, неговото издаване и представяне  се осъществи с доброволен труд от  Милена Горанова – координатор и Ангел Бачийски - доброволец. Екипът на МИГ-Кнежа благодари на ръководството на Общински исторически музей за оказаната подкрепа. Пожелаваме им, с помощта на цялата общност, колекциите в музея да се обогатят и албумът да бъде разширяван и преиздаван в бъдеще.

 

Последни Новини